Наукова діяльність

ДП «Харківстандартметрологія» має статус наукової організації та виконує чимало робіт у галузі науково-технічної діяльності.

Протягом багатьох років ДП «Харківстандартметрологія» виконує дослідження метрологічних характеристик ЗВТ за усіма видами вимірювань, окрім вимірювань параметрів іонізуючого випромінювання та параметрів антенного обладнання. Результати таких досліджень використовуються підприємствами та організаціями України у своїй метрологічній діяльності під час виробництва та постановки на виробництво нових видів продукції та послуг.

ДП «Харківстандартметрологія» виконує дослідження метрологічних та технічних характеристик ЗВТ під час їх випробувань для оцінки відповідності вимогам технічних регламентів. Результати цих досліджень використовуються українськими та зарубіжними виробниками ЗВТ під час виробництва.

Сьогодні в ДП «Харківстандартметрологія» працюють:

  • 3 професора, доктора наук;
  • 15 кандидатів наук;

ДП «Харківстандартметрологія» розробило та запровадило Українську систему добровільного оцінювання стану вимірювань в метрологічних службах і лабораторіях наукових установ та інших підприємств і організацій.

Ця система базується на гармонізованому зі стандартом Міжнародної організації зі стандартизації національному стандарті України ДСТУ ISO 10012 та відповідає загальноєвропейській практиці добровільності проведення робіт, знайшла підтримку метрологічних підприємств і організацій Мінекономіки та має попит серед організацій, які проводять вимірювання.

Із введенням в дію нової редакції Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» залишилися невирішеними питання повірки законодавчо нерегульованих засобів вимірювальної техніки, які не належать до Переліку категорій законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що підлягають періодичній повірці. Для вирішення цих питань ДП «Харківстандартметрологія» було розроблено та впроваджено у діяльність комплекс методичних документів, які встановлюють організацію та порядок проведення перевірки метрологічної справності законодавчо нерегульованих ЗВТ.

ДП «Харківстандартметрологія» акредитовано Національним агентством з акредитації України та є єдиним в Україні підприємством, яке виконує функції провайдера програм перевірки кваліфікації професійного рівня лабораторій за сімома видами вимірювань. Для виконання функцій провайдера відповідною науковою школою ДП «Харківстандартметрологія» було розроблено та впроваджено комплекс процедур дослідження професійного рівня калібрувальних та випробувальних лабораторій відповідно до вимог стандарту EN ISO/IEC 17043:2010 «Оцінка відповідності. Загальні вимоги до перевірки професійного рівня».

У складі ДП «Харківстандартметрологія» працює науково-дослідний конструкторський сектор, який розробляє вимірювальне, випробувальне та допоміжне обладнання, яке використовується фахівцями Центру для виконання метрологічних робіт та робіт з випробувань. Приклади виконаних розробок наведені нижче.

Було створено та впроваджено референтний еталон швидкості повітряного потоку, який за своїми характеристиками в частині діапазону вимірювань перевищує характеристики національного еталону. Створений еталон дозволяє проводити дослідження метрологічних характеристик широкої номенклатури ЗВТ швидкості повітряного потоку: анемометрів різних типів, перетворювачів швидкості повітря, багатофункціональних приладів кліматичного контролю, напірних трубок (трубок Піто) тощо.

На основі пресу навантаженням до 500 тон створена система для дослідження метрологічних характеристик еталонних динамометрів, які використовуються під час контролю груповим методом з навантаженням до 1200 тон систем арматурних канатів герметичних оболонок ядерних реакторів атомних електростанцій України (АЕС).

Розроблена система використовуються під час дослідження механічних параметрів гідродомкратів при виконанні планово-попереджувальних робіт на Запорізькій, Хмельницькій, Південно-Українській та Рівненській АЕС.

Розроблено, виготовлено та впроваджено установку для досліджень метрологічних характеристик вимірювачів швидкісних та енергетичних показників куль та снарядів, які використовуються під час випробувань вогнепальної зброї. Такі вимірювачі використовуються, у тому числі, при випробуваннях на  оборонних підприємствах.

Розроблено та виготовлено установку для повірки/калібрування ЗВТ вимірювання рівня нафти та нафтопродуктів, у тому числі й на місці їх безпосереднього розташування без необхідності транспортування у наукову-виробничу лабораторію ДП «Харківстандартметрологія». Ця науково-технічна розробка дозволяє виконувати дослідження метрологічних характеристик рівнемірів на підприємствах-переробниках та постачальниках нафтопродуктів у відповідності до Постанови КМУ № 891 від 22.11.2017 р. «Порядок ведення Єдиного державного реєстру витратомірів-лічильників і рівнемірів-лічильників рівня пального у резервуарі, передачі облікових даних з них електронними засобами зв’язку».

ДП «Харківстандартметрологія» зберігає та використовує вторинний еталон України одиниці електричного опору ВЕТУ 08-02-01-98. Раніше, до створення державного еталону одиниці електричного опору на основі ефекту Холла в ННЦ «Інститут метрології», цей вторинний еталон фактично виконував функції національного. На цьому еталоні виконуються, у тому числі, дослідження метрологічних характеристик еталонів опору підприємств та організацій Мінекономіки.