Назад

До уваги суб’єктів аудиторської діяльності.

Новини

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ З ВІДБОРУ СУБ’ЄКТІВ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЛЯ НАДАННЯ ПОСЛУГ З ОБОВ’ЯЗКОВОГО АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ,МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІ»

  1. Інформація про підприємство

Державне підприємство «Харківський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації»

Уповноважений орган управління – Міністерство економіки України

Державне комерційне унітарне підприємство

Суб’єкт малого підприємництва

Не є підприємством, що становить суспільний інтерес Платник податку на прибуток, платник ПДВ

Основний код КВЕД: 72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук

E-mail: contact@mtl.kharkov.ua

Конт.тел. 0991207799

Контактні  дані відповідального відділу 080@mtl.kharkov.ua

Кінцевий термін подання конкурсних пропозицій – 10.04.2023р.  14-00

Кінцевий термін формування аудиторського висновку – 15.08.2023р.

  1. Завдання з обоє ’язкового аудиту фінансової звітності

Аудиторська перевірка річної фінансової звітності Замовника за 2021 звітний рік з метою висловлення аудитором думки про те, чи фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Замовника на 31.12.2021 р., та його фінансові результати за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

3. Документи, що подаються учасником у складі конкурсної пропозиції:

3.1.Довідка суб’єкта аудиторської діяльності в довільній формі щодо включення суб’єкта аудиторської діяльності до Розділу «СУБ’ЄКТИ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО ПРОВОДИТИ ОБОВ’ЯЗКОВИЙ АУДИТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ».

3.2. Довідка суб’єкта аудиторських послуг про перебування у трудових відносинах за основним місцем роботи не менше трьох аудиторів, відомості про яких наявні в Реєстрі аудиторів у розділі «АУДИТОРИ» Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, із досвідом роботи не менше 5 років.

3.3. Копія чинного свідоцтва про відповідність системи контролю якості суб’єкта аудиторської діяльності, видане Аудиторською палатою України, засвідчене належним чином.

3.4. Цінова пропозиція предмета закупівлі, яка пропонується учасником у конкурсній пропозиції.

3.5. Лист-довідка в довільній формі, за підписом уповноваженої особи суб’єкта аудиторської діяльності та завірений печаткою (за наявності) з інформацією про виконання аналогічної послуги, а саме: здійснення не менше трьох завдань з аудиту фінансової звітності, складеної відповідно до НП(С)БО за останні три роки, та копіями належним чином завірених договорів з додатками, які є невід’ємною частиною договорів на завдання з аудиту фінансової звітності, складеної відповідно до НП(С)БО.

3.6. Копія свідоцтва про державну реєстрацію (для юридичних осіб та суб’єктів підприємницької діяльності) (у разі наявності) або Виписка з Єдиного державного реєстру юридичної та фізичних осіб – підприємств із зазначенням відповідних відомостей.

3.7.  Копія довідки про взяття на облік платника податків.

3.8.Копію документа, що підтверджує повноваження та правомочність посадової особи суб’єкта аудиторської діяльності на укладання договору про закупівлю.

3.9.Установчі документи суб’єкта аудиторської діяльності (статут чи засновницький договір для юридичних осіб із змінами та доповненнями) (подається сканована копія)

3.10. Відомості про юридичну особу, яка є учасником конкурсу з відбору про внесення даних до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення (надається в довільній формі за підписом уповноваженої особи учасника та завірену печаткою (у разі наявності).

3.11.Відомості про службову (посадову) особу суб’єкта аудиторської діяльності, яку уповноважено представляти його інтереси під час проведення конкурсу з відбору  суб’єкта аудиторської діяльності щодо відсутності корупційного правопорушення (надається в довільній формі за підписом уповноваженої особи суб’єкта аудиторської діяльності та завірену печаткою (у разі наявності).

3.12. Відомості про службову (посадову) особу суб’єкта аудиторської діяльності, яка підписала конкурсну пропозицію, чи була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку (надається в довільній формі за підписом уповноваженої особи суб’єкта аудиторської діяльності  та завірену печаткою (у разі наявності).

3.13. Відомості чи визнано суб’єкта аудиторської діяльності  у встановленому законом порядку банкрутом та відносно нього відкрито ліквідаційну процедуру (надається в довільній формі за підписом уповноваженої особи суб’єкта аудиторської діяльності  та завірену печаткою (у разі наявності).

3.14. Проект договору на надання аудиторських послуг, який містить розрахунок ціни аудиторських послуг.

       4.Порядок подання конкурсних пропозицій

4.1.Конкурсні пропозиції подаються претендентами особисто або надсилаються на електронну або на поштову адресу Підприємства.

4.2.Всі документи подаються українською мовою (чи перекладені на українську мову) у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи суб’єкта аудиторської діяльності. Копії документів, що подаються у складі конкурсної пропозиції, повинні бути завірені належним чином уповноваженою особою учасника конкурсу та засвідчені печаткою (за наявності).

4.3.Конкурсні пропозиції подаються в строк, зазначений в інформаційному оголошенні про проведення конкурсу.

4.4.Загальні вимоги до конкурсної пропозиції та підтверджуючих документів:

  • конкурсна пропозиція має розкривати інформацію щодо забезпечення вимог до внутрішньої організації суб’єкта аудиторської діяльності, який має право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності у відповідності до вимог Закону з детальним описом політик та процедур, розроблених та впроваджених суб’єктом аудиторської діяльності;
  • розкриття інформації щодо досвіду надання аудиторських послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності;
  • наведення детального розрахунку вартості і графіку надання аудиторських послуг.

4.5.Вимоги до конкурсної пропозиції та підтверджуючих документів встановлюються у Прозорих та недискримінаційних критеріях.

4.6.Конкурсні пропозиції, отримані Підприємством після закінчення строку їх подання, не розглядаються.

4.7.Претендент має право внести зміни або відкликати свою конкурсну пропозицію до закінчення строку її подання. Такі зміни чи заява про відкликання конкурсної пропозиції можуть бути враховані у разі, коли вони отримані Відділом до закінчення строку подання конкурсних пропозицій.

4.8.Кожен претендент має право подати тільки одну конкурсну пропозицію, яка не може бути змінена після закінчення строку подання конкурсних пропозицій.

Конкурсна документація розміщена за посиланнями:

  1. Наказ щодо вiдбору суб’ектiв аудиторськоi дiяльностi
  2. Додаток №1 “Порядок проведення конкурсу”
  3. Додаток №2 “Прозорі та недискримінаційні критерії”
  4. Додаток №3 “Конкурсна документація”